Redaktionen, .-. (2023). Forord NyS 63. NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(63), 5–7. https://doi.org/10.7146/nys.v1i63.137556