Redaktionen, .-. (2011). Forord. NyS, Nydanske Sprogstudier, 41(41), 7–9. https://doi.org/10.7146/nys.v41i41.13667