Redaktionen, .-. (2000). Forord. NyS, Nydanske Sprogstudier, 26(26-27), 7–9. https://doi.org/10.7146/nys.v26i26-27.13569