Redaktionen, .-. (2022). Forord NyS 62. NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(62), 5–6. https://doi.org/10.7146/nys.v1i62.134591