Redaktionen, .-. (2022). Kolofon. NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(62), 2. https://doi.org/10.7146/nys.v1i62.134589