Redaktionen, .-. (2022). Kolofon. NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(60). https://doi.org/10.7146/nys.v1i60.129648