[1]
Redaktionen, .-. 2022. Kolofon. NyS, Nydanske Sprogstudier. 1, 62 (dec. 2022), 2. DOI:https://doi.org/10.7146/nys.v1i62.134589.